Zeer informatieve websites en kanalen in willekeurige volgorde:

* Gaia: www.gaia.com/

* Marcel Messing: marcelmessing.com/

* Christina von Dreien: www.youtube.com/channel/UCrechxcQQlb8TxNxLrGQ-0Q - website: www.christinavondreien.ch/

* Oracle girl:www.youtube.com/channel/UC4KeJvaSkgiDhj-2wLMrE1A- website: www.oraclegirl.org/

* Mieke Vulink: miekevulink.nl/

* Laura Eisenhower: cosmicgaia.org/

* Robert Bridgeman: bridgeman.nl/

* Robert Breton (The Infinite Cup): www.youtube.com/channel/UCaHJ0I3Tz2W70JpxCADRlzA- website:www.theinfinitecup.com/

* Ralph Smart (Infinite Waters): www.youtube.com/c/InfiniteWatersDivingDeep - website: ralphsmart.com/

* Russell Brand: www.youtube.com/c/RussellBrand/featured- website:www.russellbrand.com/

* Lorie Ladd: www.youtube.com/c/LorieLadd - website: lorieladd.com/

* Tijn Touber: www.youtube.com/channel/UC8WLTH_o36zqruikHYfKSbg - website: www.tijntouber.com/nl

* Liesbeth Becu: www.youtube.com/channel/UChF5NthNQlTrN9U5JhW0elA

* Raquel Spencer: www.youtube.com/channel/UCKzkC7k4VW_ml9XoSTkOT5w - website: raquelspencer.com/

* Lichtwerkers Nederland: www.lichtwerkersnederland.nl/

* Lichtkind: www.lichtkind.nl/

* INSPIRED: www.youtube.com/c/Inspiredchannel/featured

* Goede blogs door Fenneke Lammerink van Praktijk Het Nieuwe Brein op haar site: hetnieuwebrein.nl/

* En als je even hard wilt lachen (ook al is 't om te huilen), J.P. Sears: www.youtube.com/channel/UCwUizOU8pPWXdXNniXypQEQ - website: awakenwithjp.com/

* En Tisjeboy Jay:www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ- website:www.tisjeboyjay.com/


BOEKEN

De Nieuwe Roep: www.bol.com/nl/nl/p/de-nieuwe-roep/1001004002759669/ (Gratis als .pdf bestand te downloaden hier: s9b098fba2f8cb75f.jimcontent.com)

De Roep tot Ontwaken (de essentiële Waarheid van alle Tijden): www.bol.com/nl/nl/p/de-roep-tot-ontwaken/1001004001667606/

Dienaren van het Goddelijke Plan (de bestemming der tijden is nabij): www.bol.com/nl/nl/p/dienaren-van-het-goddelijk-plan/1001004000008131/

Een Poort In De Tijd (hoe het Goddelijk Plan zich na 2012 ontvouwt): www.bol.com/nl/nl/p/2012-een-poort-in-de-tijd/1001004006420997/, met een mooie webinar erover hier: youtu.be/EkVqZSgtc7Q

THE NEW WORLD CONSCIOUSNESS - HET NIEUWE WERELDBEWUSTZIJN

Bij het Aquariustijdperk horen nieuwe en aanepaste wetten, bedoeld om de mensheid op diverse gebieden verder vooruit te helpen. En deze nieuwe wetten zijn geheel toegesneden op het zich momenteel uitbreidend wereldbewustzijn. Terwijl de hele planeet op weg is naar haar volgende en hoogste keerpunt van de evolutionaire spiraal wordt de hele mensheid door deze nieuwe wetten en de goddelijke Agenten die ze invoeren, aangespoord om eenheid en ware spirituele broederschap te realiseren. Een nieuwe en harmonieuze manier van zijn.

Zo’n ideaal is niet alleen mogelijk in dit eindstadium van het Vissentijdperk, maar is tevens een voorwaarde om te komen tot verlossing en genezing van de Aarde en de mensheid. Het volgen van verouderde denkpatronen wat betreft religie en de naleving daarvan, hebben bewezen meer problemen te scheppen dan dat ze kunnen oplossen. Diegenen die opstaan om te helpen tijdens de opkomst van het Nieuwe Wereldbewustzijn zijn bezig al die oude standaardpatronen van zich af te zetten en wenden zich van ganser harte naar de nieuwe aangeboden waarheid.

Over de hele wereld zien we dat de levenshouding van de mens grote veranderingen ondergaat. Vooral in het westen gaat men inmiddels inzien dat de zoektocht naar een persoonlijke spirituele vooruitgang achterhaald raakt en dat het zoeken naar persoonlijke verlichting geen deel uitmaakt van de nieuwe wereldethiek. In het nieuwe tijdperk zal een op het ‘ik’ gerichte spirituele eerzucht volledig worden vervangen door serieuze toewijding aan het gemeenschappelijke welzijn. Zij die zich openstellen voor deze noodzaak tot verandering hebben van de oude gebruiken geleerd en staan gereed om deze nu over te hevelen naar iets dat tegenwoordig veel meer betekent, iets essentieels, iets dat beter geschikt is en zich hand over hand uitbreidt.

Weldenkende mensen staan nu klaar om blind geloof en de hang naar uiterlijke vereringobjecten te overstijgen en al die godsdienstige tussenpersonen, technieken tot zelfbevrijding en ingewikkelde filosofische idealen terzijde te schuiven. Want deze methodes dienen eenvoudigweg niet langer de huidige spirituele noden van de mens. Een groeiend aantal bewuste, denkende mensen erkent dat persoonlijkheid moet wijken voor onpersoonlijkheid, het ‘zelf’ moet zich overgeven aan de Geest als vrede ooit op Aarde werkelijkheid mocht worden. Dit zijn de ontwakende mensen die deel zullen uitmaken van de kritische massa, die de geboorte van de Nieuwe Wereld tot stand zullen brengen en dit voor altijd zullen vestigen. Opdat het nieuwe wereldparadigma van eenheidsbewustzijn bewaarheid kan worden, zullen de ideeën die vanuit de spirituele sferen afkomstig zijn, hun uitwerking moeten krijgen op het bewustzijn via de geest van de mensheid. Want het verstand van het menselijk ras is het enige beschikbare werktuig waarlangs het Goddelijk Plan zich op Aarde kan manifesteren.

Het is absoluut nodig dat het werelddenkvermogen wordt veredeld om onze zieke planeet te kunnen helen. De instromende regenererende energieën die de etherische blauwdruk vormen voor de opbouw van de Nieuwe Wereld kunnen alleen worden opgeroepen door een houding van onzelfzuchtige samenwerking en dito activiteiten. Het Nieuwe Wereldbewustzijn dat nu ontluikt, kenmerkt zich door een oprecht gemotiveerde samenwerking in dienst van het gemeenschappelijk welzijn. Het kenmerkt zich door altruïsme en een zich doelbewust willen wijden aan de wereld.

Het Nieuwe Wereldbewustzijn is groepsgericht van aard: een groepsbewustzijn. Zo’n oprechte eensgezindheid is op Aarde van levensbelang omdat onze planeet nog altijd wordt overheerst door een geest van afscheiding. En slechts een machtige collectieve gebundelde kracht van eenheid kan de opeengestapelde duisternis van het verleden verdrijven en kan het wereldwijde negativisme overwinnen zodat het in staat wordt gesteld het huidige werelddoel te manifesteren.

Het is het nieuwe Wereldbewustzijn dat inziet dat de enige manier om de neergang van de mensheid te doen keren, de inzet betekent van de universele Wet tegenover lagere wetten, de inschakeling van Hogere Krachten tegenover de lagere om op die manier al wat achterhaald en ongewenst is doeltreffend om te zetten in iets dat nieuw is en van grotere waarde getuigt. Dit kan worden bereikt door nieuwe kennis en begrip te zaaien daar waar onwetendheid heerst, door medeleven te tonen waar sprake is van schuldgevoel, door liefdadigheid tegenover hebzucht te stellen en door liefde te schenken in antwoord op vijandschap. Door als toonbeeld te dienen van eenverenigd bewustzijn, zijn diegenen die daarmee de essentie demonstreren van het Nieuwe Wereldbewustzijn, nu al bezig een hoger trillingspatroon te introduceren binnen het auraveld van de Aarde. De nieuwe spirituele energiefrequenties die zij met al hun positieve handelingen opwekken, dragen al bij aan de wederopbouw van onze planeet samen met al zijn verschillende levensvormen.

Vandaag de dag kan men in de Westerse wereld de eerste glimp van het Nieuwe Wereldbewustzijn waarnemen, want het is voorbestemd dat de Westerse bevolking tijdens het Aquarius tijdperk in spirituele zin voor zal gaan, zonder overigens voorbij te gaan aan de bijdrage die het Oosten heeft geleverd. De sleutel voor dit noodzakelijke cyclische patroon vinden we terug in de Reïncarnatie Wet. Het levensgetij beweegt van oost naar west gelijk de zon en de zielen die in afgelopen eeuwen hebben uitgemunt in Oosterse mystiek, zijn weer teruggekeerd als gepassioneerde dienaren van het menselijk ras en hebben in vreugde de meer vooruitstrevende principes en wetten omarmd die tot de Westerse mystieke kennis en occultisme behoren.

Het Latijnse woord ‘Occultus’ betekent verborgen. Het occulte is de wetenschap van dat wat is verborgen voor de vijf fysieke zintuigen en het intellect. De bovenstaande verwijzing naar occultisme (en de context waarin dit woord in dit boek wordt gebruikt) betekent het bereiken van een intelligent inzicht in universele wetten en esoterische begrippen en, gedreven door onzelfzuchtige motieven, een bewuste beheersing van de verborgen krachten der Natuur tot heil van iedereen. Dit houdt geen hekserij in, noch zwarte magie, spiritisme, of mediamieke seances, enzovoort.

Het is voor diegenen die niets afweten van het occulte, moeilijk voor te stellen hoe groot, hoe ernstig en hoe alomvattend hun eigen zelfgekozen begrenzingen zijn. In het nieuwe tijdperk zal de kennis over het innerlijk leven en de occulte dynamiek van het universum waar wij deel van uitmaken, breder zijn dan ooit tevoren. Hierdoor zullen mensen over de hele wereld een veel helderder licht van bewustzijn bij zich dragen waardoor de mensheid kan worden bijgestaan bij het verlichten van de weg die moet worden bewandeld. Diegenen die het Nieuwe Wereldbewustzijn belichamen, zijn al bezig met het slaan van een brug van het oude naar het Nieuwe. Door een lichtende weg te banen naar het Aquarius tijdperk, bereiden zij momenteel de weg voor ten behoeve van al diegenen die er voor kiezen om te willen volgen. Zij zullen anderen inspireren om de ongekende spirituele gelegenheid die zich momenteel voordoet te benutten om zodoende de geboden mogelijkheid te helpen ombuigen naar een prachtige realiteit voor al diegenen die met goed gevolg aan de Oogsttijd willen deelnemen.

De hedendaagse expansie en de uitstraling van het Nieuwe Wereldbewustzijn, dat de harten beweegt van alle ontwakende mensen, is een machtige werkelijkheid die de mens kan verlossen, die de mensheid in staat stelt om voort te gaan op het spirituele pad en roept op die manier de Nieuwe Geest aan met wiens hulp de Nieuwe Wereld kan en zal worden gebouwd. De snelle groei van op zichzelf staande gemeenschappen over de hele wereld die zich in netwerken samenbundelen, wijzen op de richting waarin de toekomst zich zal ontvouwen

Hoofdstuk uit het boek 'The New Call', vertaald naar het Nederlands als 'De Nieuwe Roep'.

Online hier te koop: www.bol.com/nl/nl/p/de-nieuwe-roep/1001004002759669/, of hier gratis te downloaden als .pdf bestand: s9b098fba2f8cb75f.jimcontent.comVanaf hier UNDER CONSTRUCTION

🌍 New World Ceremony 🌈

In het midden van de chaos is daar The Great Awakening oftewel, de massa ontwaking van de mensheid. Meer dan ooit heeft Moeder Aarde ons, haar kinderen nodig voor haar ascentie.

Haar trilling verhoogd en haar afstemming veranderd. In het OER geheugen, de heilige bibliotheek, huist alle wijsheid. Tribes komen weer samen, rituelen worden herboren en het leven zal weer worden beschouwd als één grote ceremonie, als heilig, sacred.

De tijd/ruimte werkelijkheid op onze Moederplaneet werkt toe naar een climax en vraagt ons om alle pijn, angst en wonden die er nog zijn te Helen.

Zowel van onze voorouders als van onszelf. Zowel voor het individu als voor het collectief. Alles staat met elkaar in verbinding en draagt bij aan het grote geheel.

Tijdens de New World Ceremony stellen wij ons dienstbaar op naar Pachamama en de gehele mensheid, door ons energetisch af te stemmen op delen waar een hoger Bewustzijn en Heling op mag plaatsnemen.

Ons eerste thema is “Heling van het Mannelijke en het Vrouwelijke”. Twee prachtige frequenties met veel oud zeer. Zodra wij de lading wegnemen dmv Vergeving en Heling (=liefde) ontstaat er ruimte voor beiden om in hun ware kracht te komen.

Wat gaan we doen?
• Maya Teaching
• Visualisatie & Ademwerk
• Blauwe Lotus Sound Escape
• Hoʻoponopono Vergeving
• Feminine/Masculine Dance Journey

Er zijn nog enkele plekjes! Dus wees welkom!

Waneer en waar?

Datum: vrijdag 1/4/2022
Plaats: Naaldwijk
Aanvang: 19:00 uur
Starttijd: 19:30-22:30 uur
Aantal: 6 mannen en 6 vrouwen
Energetische uitwisseling: €65
Aanmelden*: mayagroeigroep@gmail.com

*Aanmelden graag met volledige naam en geboortedatum.

Deze ceremonie wordt verzorgt door Remco (DJEDI RE) en Sabrina.


https://www.awakening-worldwide.nl/

Staten van bewustzijn

Een dimensie is een staat van bewustzijn, een trillingsfrequentie waarin je verkeert en een densiteit is de frequentie waar je fysiek in verkeerd. Deze staat van bewustzijn en frequentie bepaalt jouw gedrag, je wereldbeeld en realiteit, hoe je handelt, maar ook hoe snel je ontwikkelt. De energie die nu sterk aan het veranderen is, die jouw bewustzijn verhoogt, kan je misschien wel voelen in je lichaam en merken aan jezelf door hoe jouw bewustzijn de laatste jaren al is veranderd. Het is de snelle groei die je doormaakt en daardoor ook qua denkwijze en levensstijl verandert.
Dit wordt ook wel ascentie genoemd, het proces van het verhogen van je bewustzijn en zelfontwikkeling daarin. We gaan van een 3e dimensie bewustzijn, naar een hoger bewustzijn, van ego naar het hart. Je wordt je steeds meer bewust hoe je leeft, wat je doet en hoe je je gedraagt. Je kan bijvoorbeeld niet meer tegen onrecht en leugens, je gaat gezonder leven, je verandert van vrienden en werk en je gaat meer vanuit je hart leven. Ons lichaam en DNA is echt aan het veranderen, waardoor wij alles ook anders gaan ervaren. We transformeren letterlijk naar een nieuw soort mens. En dit kan zeker gepaard gaan met hele ongemakkelijke fysieke, mentale en energetische sensaties. Je kan ook sterkere zintuigen gaan ontwikkelen, waardoor je ook gevoeliger wordt voor energieën.

Iedereen groeit en ontwikkelt hierin op een ander tempo. Het kan geleidelijk gaan doordat je bezig bent met spirituele dingen en je met mensen optrekt die ook bezig zijn met zelfontwikkeling. Dit kan zijn in: meditatie, yoga, workshops, plantmedicijnen. zelfontwikkelingsboeken lezen, natuur in gaan, mind expanding documentaires kijken, healings, regressie, etc. Het kan ook ineens heel snel gaan, vaak gebeurt dat na een heftige ervaring, zoals een burn-out, scheiding, ontslag, ziekte, ongeluk of overlijden van een geliefde of de crisis waar we nu collectief inzitten. Treden van bewustzijn
Je moet het zo zien, iemand die steeds een trede hoger maakt op een trap, ziet ook steeds meer van het grotere geheel. Dat is ook zo als iemand zijn bewustzijn verruimt c.q. verhoogt, dan ziet diegene ook meer wat er speelt op aarde en het universum. En in elke realiteit is er weer een andere waarheid, omdat je steeds een ander beeld krijgt van de realiteit. Daarom heeft iedereen gelijk in zijn ‘realiteit’ want dat is wat diegene maar kan zien.

Dimensies in bewustzijn
Een dimensie in bewustzijn is dus een fase in hoe jij de dingen bekijkt of ervaart in je leven, hoe jij je gedraagt naar een ander en waar je je mee bezighoudt. We zitten nu in een fase waarin we van het ego bewustzijn naar het hart bewustzijn gaan. Het is een grote transformatie die je visie op het leven totaal verandert.

3e dimensie is een bewustzijn die gaat vanuit de service voor jezelf (egoïsme) je leeft vooral in je hoofd, ervaart cognitieve dissonantie, je reageert vanuit je ego, je hebt kritiek op anderen, je veroordeelt anderen, je ervaart verdeeldheid, als iets moois gebeurt denk je geluk te hebben, je vindt uiterlijke schoonheid belangrijk, polariteit, schuld geven aan de ander ipv zelfreflectie, je leeft in de meer in angst dan in vertrouwen (in de Corona fase), je maakt je zorgen, gevoel van tekort, je hebt verplichtingen ipv keuzes, je labelt jezelf, je ervaart onderdrukking, je ervaart prestatiedrang, materialisme is belangrijk, je vergelijkt jezelf met anderen, status is belangrijk, je zoekt de kracht buiten jezelf (God, redder, regering) die jouw vertellen hoe je moet leven of denken. Het is de dimensie van dualiteit. De ander is de schuldige en niet jij. In deze dimensie ervaar je heden verleden en toekomst, ervaar je het leven als geboren worden, leven en doodgaan. In deze dimensie kan je nog niet verder kijken naar bijvoorbeeld reïncarnatie of het oneindige leven als ziel.

4e dimensie is een bewustzijn waarin je meer vanuit het hart begint te leven, waar waarheid belangrijker is en dat voel je ook meer aan. Je voelt je minder afgescheiden van dingen in het leven en ziet je eigen aandeel in het verhaal. Je gaat meer onderzoeken wat er echt in de wereld gebeurt, je begint te ontwaken, en je wilt de wereld beter maken, je wilt de info delen van de geheimen van de regering en propaganda in de wereld, je aandacht gaat nu niet naar materialisme maar naar kennis en zelfontwikkeling, hier laat je steeds meer je ego los, je oordelen worden steeds minder, je gaat meer in je hart leven, je wilt de waarheid boven tafel krijgen, je wilt anderen helpen, je wilt niet meer werken in een bedrijf die niet integer is. Je gelooft wel in een realiteit waar er een extra dimensionale kijk is op het bestaan en je weet dat je ziel verder gaat naar het oneindige bestaan na de dood. Het is de brug van de aardse wereld naar de ongeziene wereld.

5e dimensie is een bewustzijn met de service aan anderen (altruisme), het eenheidsbewustzijn, je leeft meer vanuit je gevoel en je hart, je ervaart eenheid, je ziet dat alles met elkaar is verbonden, je leeft vanuit vertrouwen wat er allemaal gebeurt, Je leeft in de flow, je leeft in vrijheid, je bent tolerant, je hebt compassie voor anderen, je labelt jezelf niet meer, maar ziet jezelf als bewustzijn, je let heel erg op waar je je energie aangeeft, je leeft vanuit je intuïtie, je voelt de energie bij anderen, je beseft dat je kan manifesteren wat je wilt, je ziet de Divine in jezelf, en niet buiten je, jij creëert je eigen realiteit, je beseft dat liefde de sterkste kracht is wat je bezit, je bent je bewust wat energie kan doen, je kan niet meer werken in een bedrijf die niet integer is. En je hebt sterkere zintuigen waar je ook meer contact kan maken met andere dimensies via je gevoel, gehoor, smaak en weten. Je 3e oog is meer geactiveerd waardoor je meer ziet en voelt. In de 5e dimensie zie je dat je een bent met het geheel. Jij bent een met iedereen en alles in het universum op energetisch niveau en vanuit de bron.

Natuurlijk zijn er nog meer bewustzijnslagen te ervaren die hoger zijn waar ook velen nu al in zitten, maar voor nu houd ik het even hierbij.
Het is heel normaal dat je kan switchen tussen deze bewustzijnstadia en ook zelfs tegelijkertijd in zit. Het is nu heel belangrijk dat je vooral gaat voelen wat je allemaal ervaart in dit proces. Dat je beseft dat dit een heel natuurlijk proces is voor ons allemaal waar we nu inzitten, wat ook nodig is, want hoe wij leefden kan gewoon niet meer. Deze shift zorgt ervoor dat we allemaal een hele grote transformatie doormaken en in een andere meer bewuste wereld gaan leven. Weet ook dat de wereld voorlopig nog wel verdeeld zal zijn en dat er een soort van 2 werelden gaan zijn, wat je nu al ziet in de verdeling van iedereen. De dualiteit in onze realiteit is waar we voor gekozen hebben, om te evolueren. Hierdoor groeien we.

Wees je vooral bewust van iemands eigen proces, dat niet iedereen ook jouw bewustzijn heeft die wel of niet het grotere plaatje ziet. Heb geduld en compassie daarvoor, want niemand kan je forceren ineens wakker te worden. Ook ik heb daarin een stapje terug mogen doen naar anderen, en ik heb zelf ook een grote transformatie mogen ervaren de afgelopen 4 jaar.


Het Grote Ontwaken 🕊 Robert Bridgeman, [19-2-2022 09:38]
Van 3D naar 5D

Het Grote Ontwaken wordt wel gezien als een overstap naar een andere bewustzijnsdimensie.

Alleen dat is niet helemaal wat het is.
Veel mensen dromen ervan het fysieke (3D) en het mentaal/ emotionele (4D) los te laten en naar het hartsbewustzijn van 5D (en verder) te springen.

Als een soort vlucht uit de ellende...
Waarbij we alle problemen in de fysieke en mentale wereld achter ons kunnen laten...

Maar technisch gezien gaan we nergens naartoe.
Een mens is een tijdelijke, multidimensionale uitdrukking van de Bron.
We zijn alle dimensies tegelijkertijd.
Ontelbare bewustzijnsdimensies, waarvan 13 op aarde.
Het gaat erom in welke dimensies we bewust aanwezig zijn.

We gaan niet van 3D naar 5D.
We integreren 5D (en hoger) ín 3D.
We worden ons bewust van ons hoger bewustzijn.
En integreren de Nieuwe Aarde in de Oude Aarde.

4D is de dimensie waarin dat proces belemmerd wordt. De dimensie waar het trauma en onverwerkt karma huist. Het is de dimensie van Archontische krachten die ons mensen in 3D willen houden. De dimensie van entiteiten, voorouders en implantaten. Maar ook van emoties en gedachten.

In deze dimensie is het meeste transformatiewerk te doen voor ieder mens.

We lossen de fysieke, emotionele, mentale en energetische blokkades die we in 3D en 4D hebben op, zodat 5D+ in 3D kan stromen.

Waarbij de dualiteit minder wordt, maar wel blijft bestaan.
Waarbij we voorlopig nog gewoon een lichaam houden.
Waarbij we gewoon onze verantwoordelijkheid houden voor onszelf en alle wezens op Moeder aarde.

We gaan als het ware van egomensen naar zielsmensen die een ego hebben.

We worden wakker in de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Aarde wordt wakker door ons heen.

XR


De Nieuwe Aarde is een paradigma, een bewustzijn, een frequentie. Promissed land is not a land, it's a state of mind. Uitleg Robert Bridgeman

The New Human

https://www.awakeningtoremembering.com/light-encoded-activation-articles/new-earth-unity-love-consciousness-is-this-how-you-live-every-aspect-of-your-life